Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Norsk for minoritetsspråklige

Norsk for minoritetsspråklige

Som en av de få videregående skoler i landet, har vi ansvaret for norskopplæringen av de minoritetsspråklige i bygda. De minoritetsspråklige omfatter både bosatte i kommunen og beboere ved Jarlen Mottak.

 

Norskopplæringen bygger på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

.

Deltakerne på kursene har tilbud om 20 undervisningstimer per uke. Elevene deles inn i grupper etter tidligere skolegang, arbeidserfaring og om vedkommende kan et fremmedspråk, i tillegg til sitt eget morsmål. Språknivået er retningsgivende for progresjonen i opplæringen.

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på 300 timer, hvorav 50 timer skal være samfunnskunnskap, er obligatorisk. I tillegg til 300 timer har kommunene plikt til å gi ytterligere opplæring inntil 2700 timer for personer som har behov for slik opplæring.

 

Norskopplæring.

Det overordnede målet for opplæring i norsk for voksne innvandrere, er at kursdeltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet for øvrig.

 

Strukturen i læreplanen.

Tre spor.

Læreplanen legger til grunn at deltakerne på norskkurs erfaringsmessig deler seg i tre hovedgrupper når det gjelder språkinnlæring. En slik inndeling gjør det mulig å gi deltakerne en mest mulig tilpasset opplæring som ivaretar hensynet til deltakernes behov. Opplæringen i de ulike sporene tar utgangspunkt i deltakernes forutsetninger og målene for opplæringen. Det betyr at tempoet og progresjonen i opplæringen vil være ulik for de tre sporene. I tillegg vil arbeidsmåtene, læremidlene og gruppestørrelsene måtte variere. Deltakerne er ikke bundet til å fortsette i samme spor gjennom hele opplæringsforløpet. De kan skifte mellom sporene dersom progresjonen er raskere eller langsommere enn det som viser seg å passe deltakeren.

 

Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang. Målet for opplæringen for deltakerne på

spor 1, er at de skal få tilstrekkelige språkkunnskaper til å ta videre opplæring eller gå ut i arbeidslivet.

 

Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Målet for opplæringen for deltakerne på spor 2, er å komme opp til et språklig nivå som gjør dem i stand til å gå over i grunnskole, videregående opplæring eller ut i arbeidslivet.

 

Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Målet for deltakerne på spor 3 vil være å nå et ferdighetsnivå i norsk som gjør det mulig å forsette til videregående skole, ta høyere utdanning eller gå ut i ulike yrker.

 

Samfunnskunnskap.

Grunnlaget for denne planen er at demokratiet ligger som fundament for all virksomhet i vårt samfunn. Individets rettigheter og plikter balanseres mot samfunnets krav og forpliktelser overfor den enkelte.

I samfunnskunnskap og i utvalget av emner tas det utgangspunkt i at informasjonsbehovet er tosidig: Det norske samfunnet vil gi informasjon om noe, og den som kommer til Norge, ønsker informasjon.

I planen er det satt opp sju obligatoriske emner, men omfanget av de enkelte emnene blir bestemt av deltakernes forutsetninger og behov.

 Kjøreregler for minoritetsspråklige elever ved Hemne Ressurssenter.doc


Utskriftsvennlig versjon