Kreative Trøndelag
 • Kreative Trøndelag
 • Engelsk side
 • Tysk side
 • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Skolereglement/Ordensreglement

Skolereglement/Ordensreglement

Klikk på linken for å få utskritsvellig fil: PDF FORMAT

Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler.

 

Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007. Sist gang revidert juni 2016 (FT sak 92/16). Gjeldende fra 1. august 2016

 

Innenfor rammen av de felles reglene kan skolene fastsette egne lokale regler.  Disse kan ikke være i strid med de felles reglene.  Mer detaljerte retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler er skrevet med mindre skrift enn selve ordensreglementet og er rykket inn med større venstre marg.

 

1.   Generelt om reglementet.

      Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven (OLL) § 3-7, første ledd:

      Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skolen.  Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på ein annan måte.  Reglementet skal inneholde reglar om åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.

 

 

2.   Formålet med reglementet

      Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter.

 

Ordensreglementet skal fokusere på en positiv forventning om ønsket oppførsel.  Det skal altså legges større vekt på å beskrive ønsket oppførsel enn på å beskrive uønsket oppførsel. 

 

 

3.   Elevdemokrati og elevmedvirkning

3.1.       Skoleutvalg, se OLL § 11-5:

            Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med representantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet.  Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen.

            Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

3.1.1.    Innenfor den rammen som OLL setter har Fylkestinget vedtatt flg ordning for skoleutvalgets sammensetning, se sak 43/2003:

            Rektor

2 elevrepresentanter

2 representanter for de ansatte

2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)

1 representant for det lokale politiske system

1 representant for Fylkestinget.

Det er mulig å ha flere medlemmer ut fra den enkelte skoles behov.

 

3.1.2.     Skoleutvalget har tre hovedoppgaver, se Fylkestingssak 43/2003:

-      en arena der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringen ut fra eget ståsted

-      ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging

-      ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelser blir fulgt opp.

Det vises for øvrig til Retningslinjer for skoleutvalgenes og skolemiljøutvalgenes arbeid, se Fylkestingssak 65/2010.

 

3.2.             Skolemiljøutvalg, se OLL § 11-5a:

               Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval.  I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representert.  Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

               Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval.  Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

               Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø.  Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jamfør kapittel 9A.

Det vises for øvrig til Retningslinjer for skoleutvalgenes og skolemiljøutvalgenes arbeid, se Fylkestingssak 65/2010.

 

3.3.         Elevråd og allmøter, se OLL § 11-6:

            Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev.  Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

            Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

            Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

Det vises for øvrig til Felles retningslinjer for elevdemokratiet ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag, se Fylkestingssak 64/2010.

 

3.4.       Drøftingsrett (se Fylkestingets vedtak i sak 43/2003)

            Elevrådet ved styret har drøftingsrett med rektor i alle saker som angår elevenes arbeids- og læringsmiljø. 

 

3.5.       Elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen:

            Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet.

 

3.6.       Elevene har rett til at forholdene legges best mulig til rette for at de som velges som tillitsvalgte, kan utføre sine oppgaver, både lokalt på skolen, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå.

 

Skolene står fritt til å etablere andre hensiktsmessige ordninger for å styrke elevmedvirkning og elevdemokrati ytterligere. Ordningene skal omtales i ordensreglementet.

 

 

 1. Opplæringen, oppmøte, fravær, vurdering, utstyr

 

4.1.         Elevenes skolemiljø, se OLL § 9a:

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. (…)

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

 

Det er rektor som fatter enkeltvedtak i saker ang. elevens skolemiljø jamfør opplæringsloven kapittel 9a. Eleven eller foreldre/foresatte kan klage på rektors vedtak om skolens miljø. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt jamfør Forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klagen sendes til skolen, og rektor bør ta stilling til klagen. Dersom rektor opprettholder det opprinnelige vedtaket, videresendes saken fra skolen til Fylkesmannen for endelig behandling

 

4.2.       Elevene har rett til en opplæring som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Se OLL § 1-3, første ledd.

 

4.3.         Elevene har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i Forskrift til OLL.

 

4.4.         Elevene har plikt til å møte presist til, være tilstede i og delta i den organiserte opplæringen, med mindre noe annet er avtalt på forhånd med faglærer/kontaktlærer/rektor. Dersom eleven møter mer enn 15 minutter for sent til time, skal det føres fravær for en hel time.

 

4.5.         Elevene har plikt til å følge de verneregler og bruke det verneutstyr som er foreskrevet i læreplaner og andre kvalitetsdokumenter.

 

4.6.         Elevene har plikt til å skaffe seg individuelt utstyr som opplæringen vanligvis gjør det nødvendig å ha, i overensstemmelse med skolens pålegg.

 

4.7.         Elevene skal levere egenmelding ved sykefravær som varer i fra 1 time til 3 kalenderdager om gangen. Egenmeldingsskjemaet skal leveres til kontaktlærer umiddelbart etter fraværsperioden. Egenmelding kan benyttes ved til sammen inntil 12 sykefraværsdager i løpet av skoleåret. Ingen kan levere mer enn 12 egenmeldinger pr skoleår. Det benyttes et egenmeldingsskjema som er felles for alle skolene.  Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordens- eller oppførselskarakteren. Høyt fravær kan føre til at det blir vanskelig å gi vurdering. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, vil i utgangspunktet ikke få karakter i faget, se ordensreglementets punkt 4.15.

 

 

4.8.         Ved sykefravær ut over 3 sammenhengende skoledager, ved høyt fravær generelt eller ved mistanke om misbruk av ordningen med egenmeldinger, kan skolen kreve legeattest.

 

4.9.         Eleven kan kreve at årsaken til fravær skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset.  I slike tilfeller har eleven selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet, se Forskrift til OLL § 3-47.

 

 

4.10.      Organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke regnes som fravær, heller ikke i en eventuell vurdering av om det er grunnlag for å sette standpunktkarakter.  Se Forskrift til OLL § 3-47.

 

Hver elev kan ta ut inntil 2 individuelle studiedager i løpet av skoleåret. Individuelle studiedager innvilges etter søknad til kontaktlærer. Søknaden må leveres kontaktlærer i god tid og minimum en uke før planlagt studiedag. Studiedager må avvikles før 17. mai.

 

4.11.      Elever som deltar i skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke få dette regnet som fravær, heller ikke i en eventuell vurdering av om det er grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se Forskrift til OLL § 3-47.

 

4.12.      Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, for eksempel på grunn av fraværet, skal skolen uten ugrunnet opphold sende en skriftlig forespørsel om saken vedlagt sluttmeldingsskjema.  Dersom eleven ikke har besvart henvendelsen innen en frist på 3 uker fra brevet er mottatt, skal eleven ansees som sluttet.  Denne bestemmelsen fritar ikke skolen fra å gjøre hva den kan for å legge forholdene til rette for at eleven skal fullføre opplæringen. Dersom eleven er under 18 år, skal skolen informere foresatte dersom deres barn slutter på skolen.

 

4.13.      Mottatt og bekreftet skoleplass innebærer at eleven har møteplikt til all undervisning. Skolen innvilger ikke fri til ferieturer i undervisningstiden. I forbindelse med alt fravær, stilles det krav om at eleven selv tar ansvar for å følge progresjonen i fagene mens han/hun er borte fra opplæringen. Høyt fravær kan føre til at det blir vanskelig å gi vurdering. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i et fag, vil i utgangspunktet ikke få karakter i faget, se ordensreglementets punkt 4.15. Skolen skal gi en tydelig orientering til foreldre og elever ved skolestart om retningslinjene som blir fulgt ved eventuelle søknader om fri fra opplæringen.

 

Begrunnelsen for bestemmelsen i pkt 4.7. er at elevene skal ha lignende betingelser som de vil møte i arbeidslivet.  Bestemmelsen her har paralleller i avtalen mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og NAV om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) og gjelder fylkeskommunalt ansatte.

 

Det er utarbeidet et felles egenmeldingsskjema etter mønster av det som benyttes for ansatte i fylkeskommunen og som ivaretar elevenes personvern og skolens behov for å vurdere eventuelle tilretteleggingstiltak i forhold til eleven.

 

Det er utarbeidet felles søknadsskjema for flg formål:

- tid til organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål

- fri fra opplæringen

- dokumentert fravær og redusert fravær iht § 3-47.

 

Det er i tillegg utarbeidet et eget skriv om praksis i forbindelse med søknader om fri fra opplæringen ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag.

 

4.10 og 4.11 er ikke ment å skulle begrense rektors adgang til å gi elevene fri i inntil 10 skoledager uten at det skal føres som fravær på vitnemål og kompetansebevis.

 

Rektor er klageinstans for vedtak om fravær som avdelingsleder eller annen ansatt ved skolen har  behandlet som førsteinstans.

 

 

4.14.      Fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med innleveringer eller prøver er i strid med ordensreglementet, og slike arbeider vil ikke bli vurdert. Dette kan få følgende konsekvenser:

 • Tiltak ved brudd på ordensreglementet jmf. §8
 • Inngå i den helhetlige vurdering av elevens orden/oppførsel jmf §5, og evt bidra til nedsatt ordens/oppførselskarakter.
 • Ikke grunnlag for å sette standpunktkarakter faget

 

Kommentar til §4.14: Ikke standpunktkarakter i faget er i denne sammenhengen ikke en sanksjon, men en konsekvens av at læreren mangler vurderingsgrunnlag.

 

Jamfør forskrift til OLL §3-3 skal eleven møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget. Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler.

 

Dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske på en planlagt vurderingssituasjon, har eleven ikke krav på en ny vurderingssituasjon. Dersom den manglende vurderingen av den aktuelle innleveringen/prøven gjør at faglærer mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere kompetansemål og eleven ikke har fått vist dette på annet vis, kan dette føre til at eleven ikke får standpunktkarakter i faget. Dette er en individuell vurdering skolen må gjøre i hvert enkelt tilfelle.

 

4.15.      Elever med mer enn 10% fravær i et fag, vil ikke få karakter i faget. Forutsatt at læreren har vurderingsgrunnlag vil elevene likevel kunne få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur (jf. Forskrift til opplæringslovens § 3-47 femte ledd a til f). Elever vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke, jf. § 3-47 åttende ledd. «Velferdsgrunner» omfatter omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn. Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen. Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær. Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Se for øvrig forskrift til OLL § 3-47, rundskriv Udir-3-2016 samt fylkesrådmannens lokale presiseringer.

 

 

 

 1. 5.      Orden og oppførsel

 

5.1.       Elevene skal – sammen med de andre partene i skolesamfunnet - bidra til å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev opplever trygghet, sosial tilhørighet, trivsel, samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet, og der ingen elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

 

5.2.         Elevenes orden skal være preget av at de

-  viser en god arbeidsinnsats

-  har arbeidsvaner som er preget av ansvar og orden, 

-  møter presis til timer og avtaler

-  melder fra til skolen dersom de må forlate skolen i løpet av dagen (det motsatte rammes av Forskriftens bestemmelse om at fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller i oppførsel, se Forskrift til OLL § 3-5)

-  holder skolens område rent og ryddig

-  tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med bøker og annet læringsmateriell

 

 

5.3.         Elevenes oppførsel skal være preget av at de

-  viser hensyn og respekt for andre

-  møter fram og deltar aktivt i opplæringen

-  holder arbeidsro i timene og viser respekt for opplæringen

-  opptrer realt, pålitelig og høflig overfor andre.

Dette gjelder både på skolens område, på skoleveien og ellers når skolen har ansvaret for tilsynet med elevene.

I samarbeid med elevrådet/andre organer på skolen kan rektor utforme regler for spesielle områder, klasser/grupper eller fellessaker. Brudd på disse reglene er å betrakte som brudd på ordensreglementet og blir behandlet i samsvar med dette.

 

5.4.         Ved eksamen og andre prøvesituasjoner har elevene plikt til å rette seg etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og regler, både sentralt fastsatte og lokalt fastsatte.  Rektor kan bortvise fra eksamen, faglærer fra en prøve, en elev som ikke retter seg etter reglene.  Se for øvrig Forskrift til OLL § 3-36.

 

5.5.         Elevene har rett til å medvirke i planleggingen av opplæringen (se 3.5.) i de enkelte fag, herunder fastsettelsen av frister for innlevering/gjennomføring av skriftlige og praktiske hjemmeoppgaver. 

            Elevene har plikt til å overholde fastsatte frister. 

 

5.6.         Det er ikke tillatt for noen å røyke, bruke e-sigarett, snus eller alkohol, bruke og/eller være i besittelse av andre rusmidler på skolens områder og andre steder der skolen driver opplæring. Elevene skal være tobakksfrie i skoletiden, uavhengig av sted. Det er heller ikke tillatt å møte påvirket av rusmidler på skolen.

 

5.7.       Besittelse av våpen, våpenkopier og andre farlige gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre, er uforenlig med disse ordensreglene.  Dette gjelder ikke utstyr som brukes i opplæringen.

 

5.8.         Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må ikke brukes slik at det virker forstyrrende på opplæringen, ulovlig eller krenkende overfor medmennesker (snikopptak av lyd, bilde, video).  Ved prøver kan slikt utstyr kreves oppbevart under tilsyn fra skolen.

 

Forskrift om felles ordensreglement hjemler ikke bruk av obligatorisk mobilhotell. Dersom skolen ønsker å innføre en ordning der alle elever pålegges å levere inn mobiltelefoner i andre sammenhenger enn ved prøver, må dette være hjemlet i skolens eget ordensreglement.

 

Forskrift om felles ordensreglement hjemler ikke inndragelse av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr som sanksjon ved brudd på ordensreglementet. Dersom skolen ønsker å innføre dette som mulig sanksjon, må det hjemles i lokalt tillegg til §8.4 i skolens eget ordensreglement.

               

Mobiltelefoner skal være avslått i timene og oppbevares i skolesekk eller elevskap.

 

5.9.         Skolens ordensreglement gjelder for all virksomhet i skolens regi, uavhengig av tid og sted.

 

5.10.     Ved fusk eller forsøk på fusk kan eksamen annulleres av rektor.  Rektors vedtak kan klages på til fylkesmannen.  Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.  Se også Forskrift til OLL § 3-37.

 

5.11.     Elevene har plikt til å oppgi korrekt navn og navn på kontaktlærer ved henvendelse fra skolens ansatte, overalt hvor disse ordensreglene gjelder, se pkt 5.9.

 

5.12.     Det er utarbeidet felles IKT-reglement for elevene, sist gang revidert våren 2015. Det er å betrakte som en del av denne forskriften.

 

Lokale bestemmelser på rusfeltet kan med fordel henvise til skolens Handlingsplan mot rus.

 

Skolenes reglement kan ikke inneholde summariske regler for hvor mange anmerkninger/forseelser som gir nedsatt karakter i orden og i oppførsel.  Hver enkelt elev skal vurderes individuelt og ut fra sine forutsetninger.  Se Forskrift til OLL § 3-5 femte ledd.

 

           

 1. 6.      Elevaktiviteter

 

6.1.         Skolen skal legge til rette for at elevene kan drive politisk og annen organisert aktivitet, blant annet ved bruk av skolens lokaler og utstyr.

 

Ut over dette kan skolene formulere regler på bakgrunn av lokale forhold.  Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal omtales i ordensreglementet.

 

 

7.   Ekskursjoner

 

7.1.         Ved ekskursjoner, turer og utflukter gjelder ordensreglementet fullt ut.  Skolen har det samme ansvaret for både opplæringen og elevenes sikkerhet som ellers.

7.2.         Skolen har utarbeidet eget kvalitetsdokument, «Reglement for turer» som vedlegges ordensreglementet.

7.3.         Det er utarbeidet egne «Kjøreregler for ressurssenteret» som vedlegges ordensreglementet. 

           

                           Mer detaljert omtale finnes i Rundskriv F-005-99 fra daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, datert 12.01.1999.

 

Ut over dette kan skolene formulere regler på bakgrunn av lokale forhold.  Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal omtales i ordensreglementet.

 

 

8.   Tiltak ved brudd på ordensreglementet

 

8.1.         Ved brudd på ordensreglementet kan skolen iverksette tiltak overfor elevene.  Disse tiltakene må være hjemlet i ordensreglementet og må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene må komme så nær regelbruddet i tid som mulig.  Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd.

 

8.2.         Tiltak kan bare iverksettes overfor den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i regelbrudd.  Kollektive reaksjoner er ikke tillatt.

 

8.3.         Fysisk avstraffelse eller annen krenkende behandling må ikke benyttes, se OLL § 3-7.

 

8.4.         Følgende tiltak og sanksjoner kan være aktuelle ved brudd på ordensreglementet:

 1. Muntlig påtale fra rektor eller lærer
 2. Bortvisning fra en opplæringsøkt, begrenset til to klokketimer, etter faglærers avgjørelse
 3. Beslagleggelse av ulovlige gjenstander
 4. Pålegg om å rette opp/reparere/erstatte skade
 5. Bortvisning for inntil fem dager etter rektors avgjørelse
 6. Bortvisning for resten av skoleåret etter fylkeskommunens avgjørelse
 7. Tap av retten til videregående opplæring etter fylkeskommunens avgjørelse.

 

Straffbare forhold etter norsk lov vil bli anmeldt.

 

Ad pkt 8.4.: Eleven kan også bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler.  Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5.000 kr.

 

Nedsatt karakter i orden og/eller i oppførsel er ikke å betrakte som et tiltak i denne sammenhengen. Ved fastsettelse av karakter i orden og i oppførsel skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, se Forskrift til OLL § 3-5.  Se pkt 8.7. nedenfor.

 

Ved valg av tiltak skal skolen iaktta formålet med dette reglementet, slik det uttrykkes i hovedpunkt 2: Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. 

 

8.5.         Enkeltvedtak:

Vedtak om tiltak og sanksjoner i henhold til pkt. 5, 6, og 7 i pkt. 8.4 anses som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand med tilhørende klagerett.

 

Elever som begår alvorlige brudd på ordensreglementet eller som bryter ordensreglementet gjentatte ganger kan vises bort fra skolen i inntil 5 dager.  Rektor fatter vedtak om slik bortvisning etter å ha rådført seg med elevens faglærere og andre med kjennskap til saken. Eleven har klagerett på rektors vedtak, og den fylkeskommunale klagenemnda for opplæringssaker er klageinstans.

 

Elever som grovt forsømmer pliktene sine, som mobber eller trakasserer medelever eller som vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro ved skolen, kan vises bort fra skolen for resten av skoleåret.  Fylkeskommunen fatter vedtak om slik bortvisning etter å ha innhentet nødvendig informasjon fra skolen. Eleven har klagerett på dette vedtaket, og den fylkeskommunale klagenemnda for opplæringssaker er klageinstans.

 

I forbindelse med vedtak om bortvisning for resten av skoleåret, kan fylkeskommunen vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring etter OLL § 3-1. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er klageinstans på vedtak om tap av retten til videregående opplæring.

 

            Før det fattes vedtak i slike saker skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles og få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist.  Slikt varsel skal i alminnelighet gis skriftlig, og det skal inneholde all den informasjon som er nødvendig for at eleven skal kunne ivareta sine interesser.  Se Forvaltningsloven kap IV.   Eleven, og eventuelt elevens foresatte, kan klage på vedtaket innen 3 uker fra det tidspunkt de har mottatt underretning om vedtaket, se Forvaltningsloven kap VI.

 

8.6.       Før det blir gjort vedtak om bortvisning etter pkt 8.5., skal det vurderes om det er mulig å bruke andre og mer hensiktsmessige reaksjoner.

 

8.7.       Brudd på bestemmelsene i ordensreglementets avsnitt 4.7 kan få konsekvenser for karakterene i orden og oppførsel uavhengig av tiltak etter pkt 8.4.  Ved fastsettelse av karakterer i orden og i oppførsel skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, se Forskrift til OLL § 3-5.

 

 

9.   Tvisteløsninger og klager

 

9.1.         Dersom det oppstår uenighet om tolkningen av ordensreglementet mellom elev/foresatte og kontaktlærer/faglærer, forelegges saken for rektor. Ved fortsatt uenighet kan elev/foresatt bringe saken inn for fylkeskommunen.

 

9.2.       Elevene har rett til å klage på vurdering, dvs på karakterer og på formelle forhold knyttet til vurderingen.  Nærmere om klageadgang, klageinstanser og prosedyrer finnes i Forskrift til OLL kap 5.

 

Elevene får utdelt ordensreglementet like etter at de har begynt ved skolen, og de (og deres foresatte for elever under 18 år) skriver under på et dokument som bekrefter at de har satt seg inn i det og forplikter seg til å følge det.  Det anbefales at ordensreglementet blir gjennomgått med elevene. 

d


Vedlegg til ”Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler”, pkt 5.12.

 

5.12.        IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune

 

Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

§ 1 Virkeområde

 

a. Reglementet gjelder for alle elever ved videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og er gjeldende til enhver tid eleven benytter STFKs IKTressurser (nettverk, IKT-utstyr og programvare)

 

b. Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til STFKs dataanlegg, samt for bruk av programvare lisensiert av STFK som er installert på privat utstyr.

§ 2 Oppfølging av reglementet

 

a. Skolen plikter å informere elevene om hvilke regler som gjelder for bruk av STFKs IKT-ressurser, og eleven plikter å sette seg inn i regler for bruk.

 

b. Bruker av STFKs dataanlegg skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet.

 

c. Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet.

§ 3 Brukeridentitet og passord

 

a. En brukerkonto er strengt personlig. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er ikke tillatt å tilegne seg eller opptre med annen brukers identitet. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart.

 

b. Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side.

§ 4 Bruk av IKT-ressurser

 

a. STFKs IKT-ressurser skal brukes i læringsarbeidet for å nå kompetansemålene. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra noen STFK-konto. Bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig stor diskplass er ikke tillatt, med mindre det er gitt særskilt tillatelse fra IKT-ansvarlig.

 

b. De programmer som er installert på STFKs dataanlegg og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Det er forbudt å kopiere installert programvare. Unntak fra dette gjelder kun dersom det framgår av skriftlig avtale inngått mellom STFK og rettighetshaver

 

c. Det er ikke lov å bruke IKT-ressurser på en slik måte at det strider mot opphavsrettslige regler og lover.

 

d. IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, formidle pornografisk eller rasistisk materiale, nettbaserte pengespill, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov.

 

e. Brukere av STFKs nettverk skal ikke forsøke å skaffe seg tilgang til utstyr eller ressurser som brukeren normalt sett ikke har tilgang til.

§ 5 Rettigheter og ansvar

 

a. Eleven har krav på at personvernet overholdes når data knyttes til den enkelte elev.

 

b. STFK foretar logging av all trafikk på STFKs nettverk for å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten og sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende IKT-reglement.

 

c. STFK vil bare utlevere logger når det blir pålagt fra rettsvesen, gjennom dom eller lover.

 

d. Elevmaskiner, som lånes eller leies av STFK eller skolen, kan kreves innlevert i korte perioder for vedlikehold. Hvis mulig, skal eleven varsles senest 3 dager før innleveringen skal skje.

 

e. Eleven skal få informasjon om systemer og programmer som STFK installerer på datamaskin som lånes eller leies av STFK og på privat datamaskin.

 

f. Alle elevmaskiner, som lånes eller leies av STFK eller skolen, skal ha standard oppsett for programvare (inkludert antivirus). Så lenge brukeren har elevstatus skal hun/han ikke endre eller forsøke å endre datamaskinens oppsett/innhold. Installering av nødvendig programvare utføres av IKT-ansvarlig.

 

g. Eleven skal få informasjon fra skolen om lagringsalternativer og hvordan man kan ta sikkerhetskopi. All data er det fullt ut eleven selv som er ansvarlig for å sikre mot tap. Eleven er selv ansvarlig for å ta kopi/sikkerhetskopi av filer.

 

h. Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for nettverkets sikkerhet.

 

i. STFK skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene.

 

j. STFK er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. STFK er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr.

 

k. Ved prøver, eksamener og undervisning der det er åpnet for nettbruk skal eleven bare bruke STFKs nettverk.

 

l. STFK kan kreve at noen programmer som skal benyttes i undervisning må installeres på privat utstyr. Dette kan være nødvendig programvare eller opplæringsprogram, eleven trenger i læringsarbeidet.

 

m. Brukere må selv ordne med teknisk support og service på privat utstyr.

 

§ 6 Erstatning

 

a. Dersom det oppstår skade på STFKs IKT-ressurser eller de går tapt, kan STFK kreve tapet erstattet av eleven dersom dette skyldes forsett eller uaktsomhet fra elevens side.

 

b. Erstatning for tap av/skade på bærbar datamaskin som eleven leier av skolen, reguleres særskilt i egen avtale mellom elev og STFK.

§ 7 Avslutning av elevforhold

 

a. Materiell tilhørende STFK skal leveres tilbake. All programvare, dokumentasjon og data eid eller utlånt av STFK skal slettes/avinstalleres, slik at det ikke lenger er tilgjengelig for eleven. Unntak fra dette kan kun gjøres dersom det framgår av skriftlig avtale mellom STFK og rettighetshaver.

§ 8 Særskilte regler

 

For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole anledning til å vedta tilleggsregler. Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal være en del av ordensreglementet.


Utskriftsvennlig versjon