Kreative Trøndelag
 • Kreative Trøndelag
 • Engelsk side
 • Tysk side
 • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Praksis i forbindelse med søknader om fri fra opplæringen ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag

Praksis i forbindelse med søknader om fri fra opplæringen ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag

 

Praksis i forbindelse med søknader om fri fra opplæringen ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag

 

 

Utarbeidet mai 2012

 

 

 • Det skal gis en tydelig orientering til foreldre og elever ved skolestart om retningslinjene som blir fulgt ved eventuelle søknader om fri fra opplæringen.
 • Skolens klare holdning er at organisert aktivitet som for eksempel treningsleire og korpsturer bør legges til skolens ferier.
 • Det skal alltid søkes skriftlig om fri eller organisert studiearbeid i god tid på forhånd.
 • I forbindelse med alt fravær, stilles det i tråd med ordensreglementets §4-13 krav om at eleven selv tar ansvar for å følge progresjonen i fagene mens han/hun er borte fra opplæringen.
 • Alt fravær skal føres. Unntaket er fravær i forbindelse med organisert studiearbeid, se punkt 3 lenger ned.
 • Fravær som ikke er dokumentert ved egenmelding, legeattest eller innvilget fri fra opplæringen kan føre til nedsatt karakter i orden.
  • Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd  (Utdrag fra forskrift til opplæringsloven §3-5).
  • Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordens- eller oppførselskarakteren. (Utdrag fra felles ordensreglement §4.7).
 • Stort samlet fravær gjennom skoleåret kan føre til at vurderingsgrunnlag mangler i ett eller flere fag, og at faglærer ikke kan sette karakter. Da kan eleven ikke gå opp til eksamen i faget.
 • Ønsker eleven å bli lærling, vil stort fravær fra opplæringen kunne virke negativt inn på søknad om lærlingeplass.

 

 

1) Fri med fravær til feriereiser

 

Eleven kan ikke kreve å få fri til ordinære feriereiser. Utgangspunktet til skolen skal, i tråd med ordensreglementets §4-13 og skjemasettet som ligger i ESK, alltid være å avslå denne type søknader.

 

Unntaket er vesentlige sosiale årsaker eller andre særlige forhold, der skolen bør ha muligheten til å foreta en individuell vurdering. Slike særlige årsaker vil i mange tilfeller også kunne gå inn under punkt a i forskriftens §3-47 om  helse- og velferdsgrunner. Skolen bør, etter en individuell vurdering, i tilfeller som dekkes av §3-47a også kunne gi fri med fravær utover forskriftens totalramme på ti dager.

 

 

2) Fri med fravær til organisert aktivitet

 

Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. samlinger på landslagsnivå) dekkes av forskriftens §3-47 punkt f, og gir dermed innenfor den årlige totalrammen på ti dager rett til å kreve fri med fravær som ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. Skolen bør også, etter en individuell vurdering, kunne gi fri med fravær til denne type arrangement utover totalrammen på ti dager.

 

Hvis idrettslag, korps eller lignende arrangerer organiserte samlinger kan skolen etter en individuell vurdering av elevens samlede fravær, innleveringer og faglige progresjon gi fri fra ordinær opplæring. For at det skal kunne gis fri fra ordinær opplæring må det være et krav at eleven selv følger opp den opplæring han eller hun mister, og at det settes av planlagt tid til skolearbeid på samlingen. Det vil i slike tilfeller også kunne være aktuelt å søke om organisert studiearbeid etter forskriftens §3-47, se punkt 3).

 

Utover dette skal skolen ha en streng praksis i forhold til fravær til organisert aktivitet som ikke dekkes av forskriftens §3-47, og det skal være et uttalt ønske at slik aktivitet legges til skolens ferier.

 

 

3) Organisert studiearbeid etter forskriftens §3-47

 

Organisert studiearbeid er en mulighet skolen har til å benytte alternative læringsarenaer, og ikke en rett eleven har til å få fri i forbindelse med en aktivitet utenfor skolen i skoletiden. Når elever innvilges organisert studiearbeid, skal dette alltid knyttes til kompetansemålene i elevens fag. Aktiviteten bør være en del av årsplanen i faget, og aktiviteten må ha et opplegg i skoletiden som skolen kan forsvare ut fra et faglig ståsted.  I tillegg gjøres det en individuell vurdering ut fra elevens samlede fravær, innleveringer og faglige progresjon.

 

 


Utskriftsvennlig versjon