Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Elevtjenesten > Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan søke hjelp hos PPT. Dette gjelder også dem som omfattes av oppfølgingstjenesten (OT).
PPT kan gi råd og veiledning til elever, lærlinger og lærekandidater når det gjelder forhold av både faglig, personlig og sosial karakter. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.

Kontaktperson ved HVS er Arne Ytterhus og Bente Ursin Forseth. De er her på HVS en dag i uken, annenhver mandag, og har ellers tilhold i Orkanger (OSS). Han har tlf. 908 87 034.

PPT skal også hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov.

Hver kommune og fylkeskommune skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste. PPT er hjemlet i Opplæringslovens §5-6. Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) har egen Pedagogisk-psykologisk tjeneste på videregående nivå.
 
I PPT arbeider fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring: Pedagogisk-psykologisk rådgiver, psykolog, sosionom og spesialpedagog. Alt personale i PPT har taushetsplikt og all kontakt med PPT er gratis. Henvisning til PPT forutsetter samtykke fra elev, lærling eller lærekandidat.
 
PPT kan bl.a. bistå med:
• utredning
• tilrettelegging av opplæringstilbud
• utarbeidelse av sakkyndig vurdering der Opplæringslova krever det
• individuelle samtaler
• samarbeide med skoler, bedrifter og andre opplæringsarenaer
• deltakelse i skolens utviklingsprosjekter
• samarbeid med andre instanser innen hjelpeapparatet

PPT er en egen enhet utenfor skolen som skal bistå skole og bedrift i arbeid med enkeltelever, lærlinger og lærekandidater.

PPT for videregående opplæring samarbeider med PPT for grunnskolen når det gjelder overgang for elever med behov for spesialundervisning og tilrettelegging. PPT samarbeider også med lærere, spesialpedagoger, rådgivere, skolens ledelse og hjelpeinstanser utenfor skolen. De kan også ta kontakt med oss ved behov.

Elever, lærlinger og lærekandidater kan ta kontakt med PPT
• direkte med PPTs kontaktperson for skolen
• med koordinator for det aktuelle PPT-teamet
• med PPT-regionens ekspedisjon.

Kilde: www.stfk.no

 


Utskriftsvennlig versjon